Nieuw: Cocktail House MINI BAR
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Introductie

Deze privacy policy legt uit op welke manieren wij uw persoonsgegevens verwerken. Onder het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Daarnaast bevat deze policy informatie over uw privacyrechten en onze verplichtingen.  De privacy policy is onderverdeeld in de volgende secties: 

 1. Wie zijn wij?
 2. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag(en) doen wij dit?
 3. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
 4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
 7. Waar kunt u terecht als u een klacht of vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. De meest recente versie van deze privacy policy is beschikbaar op onze website. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanzienlijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.

1) Wie zijn wij?

Wij zijn Cocktail House Events,  nationaal opererend bedrijf gespecialiseerd in de dranken sector. In de uitoefening van onze activiteiten verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming – in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – kwalificeert Cocktail House Events (hierna: wij, ons) als verwerkingsverantwoordelijke.

2) Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag(en) doen wij dit?

Afhankelijk van de relatie die u met ons heeft, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. 

In deze secties geven we ook steeds aan waarom wij deze persoonsgegevens verwerken (‘doeleinden’) en op welke juridische grondslag wij dit baseren. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen: 

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. wanneer dit noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigd belangen of de belangen van een derde;
 4. met uw toestemming.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken (zie ook hierna onder in sectie 6. “Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?”). Wij wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’ wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

2.1) U bent een zakelijke relatie

In het kader van het starten van een zakelijke relatie en het sluiten van een overeenkomst, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u of uit openbare bronnen verzamelen (zoals het Handelsregister en de Kamer van Koophandel):

Hierna geven wij aan voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens verwerken, met de daaraan gekoppelde grondslagen (a t/m d zoals hierboven omschreven):

2.2) U heeft een product besteld in onze webshop

Wanneer u een product in onze webshop bestelt, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt:

Hierna geven wij aan voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens verwerken, met de daaraan gekoppelde grondslagen (a t/m d zoals hierboven omschreven):

2.4) U bezoekt onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: 

Hierna geven wij aan voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens verwerken, met de daaraan gekoppelde grondslagen (a t/m d zoals hierboven omschreven):

Wij verzamelen deze gegevens door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes welke in uw browser worden geplaatst wanneer een website wordt bezocht. Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kunt u onze cookie policy lezen.

2.5) U mailt ons of neemt anderszins contact op

Wanneer u ons mailt of contact met ons opneemt, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt:

Hierna geven wij aan voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens verwerken, met de daaraan gekoppelde grondslagen (a t/m d zoals hierboven omschreven): 

3) Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze privacy policy omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgen wij er voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de daarvoor geldende eisen voldoet.

Wij kunnen uw gegevens delen met:

Tot slot merken wij op dat indien wij failliet gaan, uw gegevens gedeeld kunnen worden met de curator die in het faillissement wordt aangewezen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zien wij erop toe dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen wij of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen.

4) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacy policy genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

5) Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten onder andere het gebruik van firewalls, authenticatie wachtwoorden en beperkte toegang. Daarnaast is er een security beleid geïmplementeerd. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via:

[email protected]

6) Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u als betrokkene bepaalde privacyrechten. U heeft:

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeren wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

7) Waar kunt u terecht als u een klacht of vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan proberen wij graag om hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.